Tips

Voorkom wanbetaling met een goede voorbereiding

  • Zorg voor goede leveringsvoorwaarden. Check bij uw beroepsvereniging of zij een standaard overeenkomst hebben.
  • Weet met wie je zaken doet.
  • Zorg voor een goed debiteurenbeheer met vaste routines.
  • Stuur direct een herinnering als de opdrachtgever niet betaalt binnen de vooraf aangegeven betalingstermijn. Geef in een tweede herinnering aan dat de vordering wordt verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.
  • Staak het werk of de (vervolg)levering van goederen na (maximaal) drie achterstallige nota’s.
  • Zoek persoonlijk contact, maak afspraken wanneer er wel wordt betaald en leg dit schriftelijk vast.
  • Draag de incasso over aan een professionele partij. Wanneer u een kredietverzekering hebt dan kunt u ook uw kredietverzekeraar als ‘drukmiddel’ gebruiken.
  • Start een incassoprocedure via een dagvaarding.  Met een vonnis van de rechter in handen kunt u nog 20 jaar aanspraak maken op uw geld.

Veel gestelde vragen

Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg?

U kunt contact opnemen met ons om te bespreken op welke manier en tegen welke kosten het kantoor de vordering voor u kan incasseren.

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarig kind heeft gemaakt. Het beslag kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Het uitgangspunt is dat een deurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder echter niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De deurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (artikel 119 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek). Indien beslag op uw goederen wordt aangezegd, is het verstandig contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor voordat de beslaglegging plaatsvindt.

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken.Voor meer informatie over de WSNP verwijzen wij u naar de volgende websites: www.wsnp.rvr.org www.volkskrediet.nl

Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder?

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten. Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest als toegevoegd kandidaat en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wèl uitbetaald. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen?

Indien u het niet met de vordering eens bent, dan kunt u zich voor de rechter verweren tegen de eis van de wederpartij tot betaling van de vordering.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’.

Wat is ‘betekenen’?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Wat is een exploit?

Exploit of ‘exploot’ is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

Wanneer u het eens bent met de vordering heeft het weinig zin naar de terechtzitting te gaan. Wanneer u het echter oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis kunt u zich verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

In het vonnis staat in het algemeen bepaald dat de debiteur een bepaald bedrag moet betalen, niet dat e.e.a. in termijnen moet worden betaald. In dergelijke gevallen is er geen recht op een betalingsregeling. Desalniettemin zullen veel schuldeisers geneigd zijn akkoord te gaan met een goed onderbouwde (bijvoorbeeld door het geven van kopieën van een inkomstenspecificatie en het verstrekken van een overzicht van de maandelijkse uitgaven) betalingsregeling.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn vakantiegeld?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse inkomen. Doorslaggevend is of er beslag op het inkomen rust in de maand waarin de uitbetaling van het vakantiegeld plaatsvindt.

Termen – Begrippenlijst

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling.

Arrest

Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak.

Aanmaning

Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar.

Beschikking

Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid door middel van een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind).

Beslag

Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt.

Voorbeelden zijn: loonbeslag, beslag op de uitkering, beslag op de bankrekening en beslag op roerende zaken.

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking, door een deurwaarder, van stukken en mededelingen aan de schuldenaar (debiteur). Voorbeeld is de betekening van een vonnis.

Comparitie van partijen

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de partijen voor de rechter. Het is aan de rechter om een dag te bepalen dat een comparitie van partijen plaatsvindt.

Conclusie van antwoord

Als de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) gebruik maakt van zijn recht om zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de dagvaarding heet dat de conclusie van antwoord. In kantonzaken mag de gedaagde dit verweer zelf doen en zelfs mondeling. De griffier (medewerker rechtbank) draagt dan zorg voor schriftelijke verslaglegging. Bij de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk en door een procureur (advocaat) te worden ingediend.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de eiser (het bedrijf/de persoon dat het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur).

Executie

Tenuitvoerlegging van vonnissen, dwangbevelen, beschikkingen en akten.
Voorbeelden zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Exploot

Dit is de algemene benaming voor een ambtelijk stuk van de deurwaarder gedaan aan een betrokkene persoonlijk of aan zijn woonadres per gesloten envelop.

Repliek

Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de gedaagde
in de gerechtelijke procedure.

Verstek

Niet verschijnen (verstek laten gaan) bij een gerechtelijke procedure.

Vordering

Onder een vordering wordt verstaan de hoofdsom  vermeerderd met de rente en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.